Vuokrausehdot

1. Yleiset ehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Cinekon (3217697-5) vuokrauspalvelun (myöhemmin ”Vuokraamo”) ja vuokralleottajan (myöhemmin ”Asiakas”) välisessä vuokrasuhteessa. Vuokrauksen kohteena näissä ehdoissa on ”Kalusto” joka sisältää koko Cinekon vuokraamon vuokrattavan kaluston, välineet ja varusteet. Asiakkaan ollessa yritys tai yhteisö, varauksen tekevällä henkilöllä on oltava oikeus sitoutua edustamansa yrityksen tai yhteisön nimissä sopimussuhteeseen. Mikäli oikeus tämän sopimuksen hyväksymiseen puuttuu tai yritys/yhteisö kiistää vastuunsa muulla perusteella, pidetään varauksen tehnyttä henkilöä henkilökohtaisesti vastuussa tästä sopimuksesta ja sen hyväksymisestä Asiakkaan roolissa.

Vuokraamo ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen Asiakkaalle koituvasta vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Vuokraamon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Vuokraamo on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viiveettä.

Cinekolla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

2. Asiakas ja tietosuoja

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään todenmukaiset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, henkilötunnuksen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä kotiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä yrityksen Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero ja laskutusosoite.

Asiakkaalta voidaan pyytää lisätietoja, mm. henkilötunnus, ja Asiakkaalle voidaan suorittaa luottotietojen tarkistus. Mikäli Asiakas kieltäytyy luovuttamasta tietoja, tilaus voidaan perua. Luottotietotarkistuksesta ilmoitetaan erikseen. Mikäli Asiakas kieltäytyy luovuttamasta tietoja, Vuokraamo voi yksipuolisesti perua tilauksen. Vuokraamo voi myös perua tilauksen kerättyjen tietojen perusteella, tai luovuttaa tilauksen panttia vastaan. Pantti palautetaan, kun vuokrattu Kalusto on palautettu ja kunto tarkistettu. Mikäli Kalusto on vahingoittunut tai sitä puuttuu, voidaan panttia käyttää kulujen veloittamiseen pantin arvoon asti kohdan 6 korvausvastuun mukaisesti.

Asiakkaiden tiedot tallennetaan Vuokraamon asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Vuokraamolla on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia, kuten maksun suorittamist, varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Tiedot poistetaan asiakasrekisteristä asiakassuhteen päätyttyä 30 vuorokauden sisällä Asiakkaan pyynnöstä.

3. Vuokran suuruus ja maksu

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, ellei tätä ole erikseen mainittu. Vuokran lopullinen suuruus vahvistetaan vasta vuokraussopimuksessa. Vuokraamo pidättää oikeuden rajoittaa Kaluston myyntiä poikkeuksellisen suurissa vuokrissa. Pyydetyn Kaluston saatavuutta ei voida taata ennen vuokraussopimuksen hyväksymistä.

Vuokraussopimuksen mukainen maksu maksetaan tilisiirtona vuokrausjakson päätyttyä lähetettävän laskun tietojen mukaisesti, ellei Asiakas ole kuluttaja-asiakas.

Asiakkaan ollessa kuluttaja-asiakas on vuokraussopimuksen mukainen maksu maksettava tilisiirtona viimeistään vuokrausajankohdan alkua edeltävänä päivänä ja Kalusto luovutetaan vasta maksusuorituksen näkyessä Vuokraamon tilillä tai Asiakkaan toimittaessa kopio maksukuitista.

4. Kaluston luovuttaminen

Vuokraamon Kalusto noudetaan aina näistä vuokrausehdoista löytyvästä Cinekon toimipisteestä, ellei sopimukseen erikseen sisällytetä toimitusta Asiakkaalle.

Kalusto on noudettavissa varauksen alkamispäivänä sovitun aikavälin sisällä. Toimitettavissa tilauksissa ajankohta sovitaan erikseen. Asiakkaan tulee Kaluston vastaanoton yhteydessä tarkistaa Kaluston määrä, laatu ja kunto. Mikäli Kalustossa ilmenee mitään huomautettavaa, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Vuokraamolle välittömästi. Hyväksytyn vastaanottotarkistuksen jälkeen vastuu Kalustosta siirtyy Asiakkaalle palautustarkistukseen saakka.

Asiakas on aina velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä Kaluston noudon yhteydessä.

5. Kaluston palauttaminen ja myöhästymismaksut

Vuokrattu Kalusto tulee palauttaa Cinekon toimipisteeseen sovitun aikavälin sisällä. Noudosta Asiakkaalta voidaan sopia erikseen vuokraussopimuksessa. Myöhästyneestä palautuksesta veloitetaan päivittäin myöhästymismaksu, joka on yhtä suuri kuin yksittäisen vuorokauden vuokran suuruus.

Vuokraamo tarkistaa Kaluston vastaanoton yhteydessä Kaluston määrän, laadun ja kunnon. Hyväksytyn palautustarkistuksen jälkeen vastuu Kalustosta palautuu Vuokraamolle.

6. Omistus-, hallinta- ja korvausvastuu

Kaluston omistus säilyy koko vuokran ajan Vuokraamolla. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää vuokraussopimusta eikä luovuttaa, jälleenvuokrata tai myydä hallussaan olevaa Kalustoa kolmansille osapuolille.

Asiakkaalla ei ole oikeutta viedä Kalustoa Suomen rajojen ulkopuolelle ilman erillistä sopimusta Vuokraamon kanssa.

Asiakkaalla on täysi korvausvastuu Kalustosta, kunnes vuokran päättymisen yhteydessä suoritettu palautustarkistus on hyväksytty. Kalustolle ei tarjota vakuutusta Vuokraamon toimesta. Vahinko-, katoamis- tai rikkotumistilanteessa Asiakkaalta veloitetaan kaikki kulut Kaluston käyttökuntoon palauttamiseksi, kuitenkin korkeintaan Kaluston uushankintahinta.

7. Vuokraamon vastuu

Vuokraamo vastaa Kaluston normaalista kulumisesta ja siitä aiheutuvista huoltokustannuksista. Vuokraamo vastaa siitä, että vuokrattava Kalusto on hyväkuntoista ja vastaa tuotekuvauksia. Vuokraamo ei vastaa Kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisitä tai välittömistä vahingoista tai kuluista.

8. Peruutukset

Vuokratilaus tulee peruuttaa viimeistään 7 vuorokautta ennen ensimmäistä vuokrapäivää. Myöhemmin peruutetusta vuokratilauksesta peritään enintään vuokraussopimuksen mukainen vuokramaksu.

9. Ylivoimainen este ja lisäehdot

Vuokraamo ei ole velvollinen täyttämään sopimuksen ehtoja kohdatessaan ylivoimaisen esteen, jota ei pystytä kohtuudella ratkaisemaan. Vuokraamo ei vastaa Kaluston aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta tai tulon menetyksestä. Vuokraamon korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön ja on korkeintaan kaupan kokonaissumma. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Vuokraamo vastaa Kaluston normaalista kulumisesta ja siitä aiheutuvista huoltokustannuksista. Vuokraamo vastaa siitä, että vuokrattava Kalusto on hyväkuntoista ja vastaa tuotekuvauksia. Vuokraamo ei vastaa Vuokraamosta riippumattomista tuotevirheistä tai Kaluston hajoamisesta vuokrauksen aikana.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Erimielisyydet pyritään aina ensin ratkaisemaan Vuokraamon ja Asiakkaan välisissä neuvotteluissa. Mikäli sopuun ei päästä, kaikki vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokraamon kotipaikan alioikeudessa.

Cineko
Jämeräntaival 5 B 241
02150, Espoo
Y-tunnus: 3217697-5